ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 

az Intense Media Bt. által kínált szolgáltatások igénybevételéhez 

Hatályos: 2018. október 1. napjától1. A Szolgáltatóról

A Szolgáltató neve: Intense Media Szolgáltató Betéti Társaság

A Szolgáltató rövidített neve: Intense Media Bt.

A Szolgáltató székhelye: 1137 Budapest, Pozsonyi út 33/a 2/3

A Szolgáltató levelezési címe: 1137 Budapest, Pozsonyi út 33/a 2/3

A Szolgáltató cégjegyzékszáma: Fővárosi Törvényszék, mint Cégbíróság cégnyilvántartásába 01-06-793373 cégjegyzékszámon bejegyzett gazdasági társaság

A Szolgáltató adószáma: 26326311-2-41

A Szolgáltató internetes elérhetősége: www. intensemedia.hu

A Szolgáltató elektronikus elérhetősége: hello@intensemedia.hu

2. Jelen Általános Szerződési Feltételek célja

A Szolgáltató jelen Általános Szerződési Feltételeket (a továbbiakban: ÁSZF) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:77.§-a alapján rendeli alkalmazni.

A Szolgáltató jelen ÁSZF keretében határozza meg azokat az általános, a vele szerződő féllel egyedileg meg nem tárgyalandó feltételeket, amelyek valamennyi, a Szolgáltató által jelen ÁSZF-ben megjelölt szolgáltatást igénybe vevőt (a továbbiakban: Megbízó, együttesen: Szerződő felek) kötik. A Szolgáltató és a Megbízó az általános szerződési feltételek körébe nem eső, egyedileg megtárgyalandó feltételeket minden esetben egyedi jogviszonyuk keretében határozzák meg.

A Szerződő felek a Polgári Törvénykönyv 6:80.§-a alapján megállapodnak, hogy amennyiben a jelen ÁSZF és a Szerződő felek között létrejött egyedi szerződés tartalma egymástól eltér, úgy jogviszonyukra az egyedi szerződésben foglaltak irányadók és alkalmazandók.

3. Jelen ÁSZF hatálya és hatálybalépése

 • Az ÁSZF személyi hatálya: az ÁSZF valamennyi, a Szolgáltatóval 2018. október 1. napjától – jelen ÁSZF-ben taglalt szolgáltatások igénybevételére - szerződést kötő Megbízóra kiterjed.
 • Az ÁSZF tárgyi hatálya: az ÁSZF kizárólag a jelen ÁSZF-ben taglalt, a Szolgáltató által Google Ads, Facebook, YouTube valamint Instagram fiókhoz kapcsolódóan nyújtott szolgáltatásra terjed ki.
 • Az ÁSZF időbeli hatálya: az ÁSZF valamennyi, a Szolgáltatóval 2018. október 1. napjától Google Ads, Facebook, YouTube vagy Instagram hirdetéskezelési szolgáltatásra kötött egyedi megbízásra kiterjed, a Szerződő felek közötti jogviszony teljes tartamára, illetve – esetleges igényérvényesítés esetére - annak megszűnését követően is.

Az ÁSZF a Szerződő felek által kötött egyedi megbízási szerződés aláírásával egyidejűleg, az ÁSZF Megbízó általi kifejezett elfogadásával válik az egyedi szerződés elválaszthatatlan részévé. A Szolgáltató az ÁSZF tartalmát annak egy példányának Megbízó részére történő átadásával, vagy pedig az ÁSZF Megbízó részére elektronikus levélben történő megküldése útján teszi megismerhetővé. Az egyedi megbízási szerződés aláírásával a Megbízó az abban foglaltakat kifejezetten elfogadja, rendelkezései a Szerződő felek egyedi jogviszonyában közvetlenül alkalmazandóvá válnak.

Jelen ÁSZF 2018. október 1. napján lép hatályba, és a 2018. október 1. napjától megkötött egyedi megbízási szerződésekre alkalmazandó.

A jelen ÁSZF tartalmában eszközölt minden módosításról azok hatálybalépését megelőzően legalább 30 nappal a Szolgáltató elektronikus levél útján értesíti Megbízóit. Az ÁSZF módosított rendelkezései az abban megjelölt hatállyal a 2018. október 1. napjától megkötött egyedi megbízási szerződések tekintetében módosulnak és alkalmazandók.

A Megbízónak az ÁSZF módosítás hatálybalépését megelőző napig van lehetősége postai úton a Szolgáltató levelezési címére küldött levélben, vagy elektronikus levélben jelezni a Szolgáltató felé azt, ha a módosításban foglaltakat nem fogadja el (kifogás), feltéve, hogy a módosított ÁSZF tartalma rá nézve többlet kötelezettséget állapít meg és így terhesebb számára. Amennyiben a Megbízó az előbbi határidőn belül nem emel kifogást, vagy azt alaptalanul emeli, úgy a Szerződő felek azt úgy tekintik, hogy a Megbízó az ÁSZF módosítását ráutaló magatartással elfogadta.

A Megbízó által határidőben és megfelelő alappal előterjesztett kifogás esetén az ÁSZF módosítás általa kifogásolt rendelkezését a Szerződő felek egyedileg megtárgyalják, amely tárgyalás eredményeképpen vagy az ÁSZF módosítás lép hatályba a Megbízóval szemben, vagy a korábban közöttük létrejött egyedi megbízási szerződés rendelkezései maradnak változatlanul alkalmazandók, vagy pedig a Szerződő felek közös megegyezéssel módosítják írásban a közöttük korábban létrejött egyedi megbízási szerződést. Megegyezés hiányában a Szerződő felek a közöttük fennálló jogviszonyt jogosultak közös megegyezéssel megszüntetni, illetve a jogviszonyt bármelyik fél jogosult a másik félhez intézett egyoldalú jognyilatkozatával rendes felmondással megszüntetni.

4. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások tárgya

4.1. Google Ads és YouTube hirdetéskezelési szolgáltatás

A Szolgáltató tájékoztatja a Megbízót, hogy a Google Ads minősített partnere. A Szolgáltató Google Ads és YouTube hirdetéskezelési szolgáltatást nyújt Megbízói részére, melynek célja a Megbízónak a Google hirdetési hálózatán megjelenő Google Ads és YouTube hirdetéseinek megtervezése, elkészítése, kezelése és optimalizálása.

A Szolgáltató célja, hogy a Megbízó Google Ads illetve YouTube hirdetései minél inkább támogassák a Megbízó marketing és üzleti céljait, és a Megbízó hirdetési fiókja optimális költség befektetés mellett a lehető leghatékonyabban működjön.

A Szolgáltató kijelenti, hogy a Google Ads és YouTube fiókokhoz kapcsolódó szolgáltatások nyújtására jogosult, azonban a Google hirdetési hálózat üzemeltetőjével (a továbbiakban: Google Inc.) szerződéses viszonyban nem áll. A Google Ads illetve YouTube hirdetés elhelyezésére a Megbízó és a Google Inc. között jön létre közvetlenül a szerződés.

4.2. Facebook és Instagram hirdetéskezelési szolgáltatás

A Szolgáltató Facebook illetve Instagram hirdetéskezelési szolgáltatást nyújt Megbízói részére, mely során célja, hogy a Megbízó Facebookon és Instagramon megjelenő hirdetései minél inkább támogassák a Megbízó marketing és üzleti céljait, és a Megbízó Facebook illetve Instagram hirdetése optimális költség befektetés mellett a lehető leghatékonyabban működjön.

A Szolgáltató tájékoztatja a Megbízót, hogy a Facebook portál üzemeltetőjével (a továbbiakban: Üzemeltető) szerződéses viszonyban nem áll, a Facebook illetve Instagram hirdetés elhelyezésére a Megbízó és az Üzemeltető között jön létre közvetlenül a szerződés. A Szolgáltató és a Megbízó között a Megbízó Facebookon illetve Instagramon megjelenő hirdetésének beállítására, kezelésére és felügyeletére jön létre megbízási szerződés.

A Felek rögzítik, hogy a továbbiakban "Szolgáltatás" alatt mind a 4.1., mind pedig a 4.2. pontban megjelölt szolgáltatásokat értik.

5. A Szolgáltatatás teljesítésének módja, a szerződés tartalma

5.1. A Szerződő felek között a szerződés az egyedi megbízási szerződésben meghatározott időtartamra jön létre. A szerződés – függetlenül annak időtartamától - létrejöttétől számított 3 (három) hónapon belül – amelyből 1 (egy) hónap időtartam az egyszeri fiókbeállítás szakasza - rendes felmondás útján kizárólag a jogviszony harmadik hónapjának utolsó napjára szüntethető meg mindkét fél által. Ezen időtartamban a Szolgáltató a Megbízóval előzetesen egyeztetettek szerint megtervezi és kialakítja a Megbízó üzleti céljainak és elképzeléseinek legmegfelelőbb, azokhoz leginkább alkalmazkodó, valamint legköltséghatékonyabb fiók beállításokat.

5.2. A Szolgáltató által az 5.1. pontban ismertetett beállítási szakaszban, illetve az azt követően elvégzendő pontos feladatok illetve nyújtott szolgáltatások körét a Szerződő felek között létrejövő egyedi megbízási szerződés szabályozza.

5.3. A Szerződő felek rögzítik, hogy az egyedi megbízási szerződésben az 5.2. pont szerint nem rögzített új egyedi ügyfél igények Szolgáltató általi teljesítésére új egyedi megbízási szerződést nem szükséges kötni, azonban azok teljesítését a Megbízó által fizetendő és közösen rögzített megbízási díj nem foglalja magába. Az ilyen egyedi igények teljesítésére a Szerződő felek egyedi megállapodása irányadó, mind annak tartalmát, mind pedig annak ellentételezését illetően. A Megbízó a megbízási szerződéssel nem érintett további szolgáltatás iránti, illetve új megrendelés iránti igényét jogosult elektronikus levélben jelezni a Szolgáltatónál.

6. A Szerződő felek jogai és kötelezettségei – a jogviszony tartalma

6.1. A Szolgáltató köteles nyújtani mind a jelen ÁSZF, mind az egyedi megbízási szerződés keretében általa vállalt szolgáltatásokat; míg a Megbízó köteles a hirdetéskezelést biztosító költség viselésére, illetve a Szolgáltató részére megbízási díj fizetésére.

6.2. A Szolgáltató törekszik arra, hogy a megbízói igények lehető legteljesebb körű felmérését követően a Megbízó számára optimális, költséghatékony, szakszerű és célszerű szolgáltatásokat nyújtson.

6.3. A Szerződő felek rögzítik, hogy mind a Google Ads illetve YouTube, mind pedig a Facebook illetve Instagram fiókok működéséhez szükséges költségek megfizetése a Megbízót terheli. Ezen költségek tekintetében a számlát közvetlenül a Google Inc. illetve a Facebook Üzemeltető állítja ki a Megbízó nevére, és a számlát a Szolgáltató elektronikus levélben küldi meg a Megbízó részére.

6.4. A Megbízó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató kizárólag abban az esetben tudja az általa vállalt szolgáltatásokat teljesíteni, amennyiben a Megbízó hirdetése élő státuszú és működik, azaz, amennyiben a Megbízó eleget tesz az előző 6.3. pontban írt kötelezettségének.

6.5. A Szerződő felek megállapodnak, hogy a Szolgáltató hozzáférést biztosít a Megbízó Google Ads illetve YouTube, valamint Facebook illetve Instagram fiókjaihoz a Megbízó számára, melynek eredményeképpen a Megbízó egyaránt jogosult fiókjai beállításait módosítani, azon tevékenységet végezni.

6.6. A Megbízó kijelenti, hogy a közötte és a Google Inc. illetve a Facebook Üzemeltetője között a Google Ads illetve YouTube, valamint Facebook illetve Instagram hirdetés tekintetében létrejött szolgáltatási szerződés rendelkezéseit megismerte és megértette.

7. Felelősségi kérdések

7.1. A Szerződő felek megállapodnak, hogy a Szolgáltató felelősséget kizárólag az általa elvégzett tevékenység célszerűségéért és szakszerűségéért vállal, a hirdetések eredményességéért, az általuk a Megbízó oldalán generált profit nagyságáért azonban nem.

7.2. A Szerződő felek rögzítik, hogy a Szolgáltatót nem terheli felelősség abban az esetben, ha a Megbízó elmulaszt a jelen ÁSZF 6.3. pontjában rögzített fizetési kötelezettségének eleget tenni, és így a Szolgáltató nem tudja vállalásait teljesíteni.

7.3. A Szerződő felek kikötik, hogy amennyiben a Megbízó az ÁSZF 6.5. pontja szerint beállítás módosításokat, illetőleg egyéb fióktevékenységet végez saját Google Ads, illetve YouTube, és/vagy Facebook illetve Instagram fiókján, a Szolgáltató a Megbízó ezen tevékenységéért felelősséggel nem tartozik. Amennyiben a Megbízó ezen tevékenysége többletmunkát generál a Szolgáltató oldalán, úgy Szolgáltatót többlet megbízási díj illeti meg az ily módon elvégzett munka ellenértékeként. Ennek összegét a Felek írásban kötelesek rögzíteni.

7.4. A Szerződő felek megállapodnak, hogy egyik fél sem felel az ÁSZF-ben, illetve az egyedi megbízási szerződésben foglalt kötelezettsége teljesítéséért azokban az esetekben, amikor a Szerződő felek érdekkörén kívül eső elháríthatatlan esemény merül fel (vis maior).

8. A Megbízó megbízási díjfizetési kötelezettsége

8.1. A Megbízó a Szolgáltató által végzett tevékenységért havi megbízási díjat köteles fizetni. Az első havi megbízási díj az egyedi megbízási szerződés aláírásától számított 8, azaz nyolc napon belül esedékes, a Szolgáltató által kiállított számla ellenében. A Megbízó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatót nem terheli munkavégzési kötelezettség az első havi megbízási díj Megbízó általi megfizetését megelőzően.

Szolgáltató az egyedi megbízási szerződés létrejöttétől számított 14 (tizennégy) napos időtartamban pénz-visszafizetési garanciát vállal az általa nyújtott szolgáltatásokért. Amennyiben a Szolgáltató nem teljesíti szerződéses vállalásait ebben az időtartamban és így a Megbízó a szolgáltatással elégedetlen, Szolgáltató vállalja a Megbízó által már megfizetett megbízási díj Megbízó részére történő visszafizetését.

8.2. A Szerződő felek megállapodnak, hogy a Megbízó minden további havi megbízási díjat tárgyhónapban fizet meg a Szolgáltató részére, 8, azaz nyolc napos fizetési határidővel, a Szolgáltató által kiállított számla ellenében.

8.3. A Megbízó által havonta fizetendő megbízási díj összegét a Szerződő felek az egyedi megbízási szerződésben rögzítik. A megbízás tartalmának a jogviszony során bekövetkező esetleges módosítása esetén a megbízási díjban bekövetkezett változást a Szerződő felek írásban kötelesek rögzíteni.

8.4. A Szolgáltató tájékoztatja a Megbízót, hogy a jelen ÁSZF-ben rögzített szolgáltatásai kiterjednek mind a Megbízó szöveges hirdetéseinek, mind pedig az esetleges nem szöveges kreatívjainak (például, de nem kizárólagosan: kép, flash, videó kreatívok) beállításaira és kezelésére, a Szolgáltatóval kialkudott és az egyedi szerződésben rögzített megbízási díj ellenében. A megbízási díj a nem szöveges kreatívok elkészítését nem foglalja magába.

8.5. Az ÁSZF 5.3. pontjában rögzített egyedi megbízások Szolgáltató általi teljesítéséért a Megbízó a havi megbízási díjon felül további megbízási díj fizetésére köteles a Szolgáltató részére. Ennek összegét a Szerződő felek egyedi jogviszonya szabályozza.

A Megbízó tudomásul veszi, hogy az egyedi megbízások Szolgáltató általi teljesítése a Megbízót terhelő havi megbízási díj összegét is befolyásolhatja. Erről a Szerződő felek írásban kötelesek megállapodni, rögzítve a havonta fizetendő megbízási díj új összegét.

8.6. A Szerződő felek megállapodnak, hogy a jelen ÁSZF 7.4. pontjában rögzített esetkörben a Megbízót a Szolgáltató irányába megbízási díjfizetési kötelezettség nem terheli. A Megbízó ebben az esetben az ezen események bekövetkezésének időpontjáig arányos havi megbízási díj megfizetésére köteles.

8.7. A Szerződő felek megállapodnak, hogy a Szolgáltató meghatározott feltételek Megbízó általi vállalása esetén hűségkedvezményt biztosíthat Megbízója részére. A kedvezmény tartalmát, tartamát és annak pontos feltételeit a Szerződő felek egyedi jogiszonya szabályozza. A Szolgáltató kérésre egyedi ajánlatot ad Megbízói részére ezek vonatkozásában, hűségidős kedvezmény-biztosítási kötelezettség azonban nem terheli őt.

A hűségkedvezmény a Szerződő felek eltérő megállapodás hiányában egyéb kedvezménnyel nem vonható össze.

8.8. A Szerződő felek megállapodnak, hogy amennyiben hűségkedvezmény címén a Szolgáltató megbízási díjkedvezményt biztosít Megbízója részére, úgy az kizárólag a Megbízó által teljesítendő havi megbízási díjra vonatkozik.

8.9. A Szolgáltató havonta számlát állít ki, hagyományos számla vagy a Megbízó igénye szerint e-számla formájában. A Megbízó köteles a számlát befogadni és annak értékét a számla kiállításának napjától számított 8, azaz nyolc napon belül kiegyenlíteni a számlán feltüntetett bankszámlaszámra történő átutalás útján.

9. A késedelem jogkövetkezményei

9.1. A Megbízó köteles a megbízási díjat annak esedékességekor megfizetni. A Megbízó a késedelembe esés napjától a Ptk. 6:48.§, illetve 6:155.§-a szerinti késedelmi kamat megfizetésére köteles.

9.2. A Szolgáltató a Megbízó fizetési késedelme esetén a fizetési határidő lejártát követő napon elektronikus levél útján fizetési emlékeztetőt küld a Megbízó részére.

Amennyiben a Megbízó ezen emlékeztető kézbesítésétől számított 5 munkanapon belül kiegyenlíti a Szolgáltató részére a számla ellenértékét, úgy a Szolgáltató a Megbízóval szemben késedelmi kamatot nem érvényesít.

9.3. Amennyiben a Megbízó a Szolgáltató által 9.2. pont szerint megküldött fizetési emlékeztetőre sem egyenlíti ki az esedékes megbízási díjat az ott írt időtartamon belül, úgy a Szolgáltató fizetési felszólítást küld Megbízója részére, elektronikus levél útján, amelyben újabb 5 munkanapos fizetési határidőt biztosít Megbízója részére a megbízási díj kiegyenlítésére. A fizetési felszólítás különdíja 5.000,-Ft., amelynek megfizetésére a Megbízó a Szolgáltató által érvényesített késedelmi kamaton felül köteles. Ebben az esetben a Szolgáltató a késedelmi kamatot a késedelem első napjától felszámítja a Megbízó felé.

9.4. Amennyiben a Megbízó a Szolgáltató által 9.3. pont szerint megküldött fizetési felszólításra sem egyenlíti ki az esedékes megbízási díjat az ott írt időtartamon belül, úgy a Szolgáltató ügyvédi fizetési felszólítást küld a Megbízó részére postai úton. Az ügyvédi fizetési felszólítás különdíja 10.000,-Ft., amelynek megfizetésére a Megbízó a Szolgáltató által érvényesített késedelmi kamaton felül köteles. Ebben az esetben a Szolgáltató a késedelmi kamatot a késedelem első napjától felszámítja a Megbízó felé.

Amennyiben a Megbízó az ügyvédi fizetési felszólítás kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül sem egyenlíti ki az esedékes megbízási díjat, úgy a Szolgáltató fizetési meghagyás útján érvényesíti a Megbízóval szembeni követelését.

A Szolgáltató felhívja Megbízói figyelmét, hogy a Szolgáltató által kezdeményezendő igény-érvényesítési eljárások (fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem, peres, illetve végrehajtási eljárás) valamennyi költsége a Megbízót terheli.

10. A megbízás megszűnése

10.1. A határozott időtartamra kötött szerződés a határozott időtartam lejártával megszűnik, kivéve, ha a Megbízó a határozott időtartam lejártát megelőzően elektronikus levélben jelzi a Szolgáltató részére a jogviszony folytatására irányuló igényét.

10.2. A Szerződő felek közötti megbízási jogviszony megszüntethető közös megegyezéssel; valamint rendes, illetve azonnali hatályú rendkívüli felmondással.

10.3. A Szerződő felek megállapodnak, hogy a megbízás megszüntetésének bármelyik formája kizárólag írásban gyakorolható.

10.4. A Szerződő felek az egyoldalú rendes, illetve azonnali hatályú rendkívüli felmondást a másik fél részére küldött elektronikus levél útján jogosultak gyakorolni, az egyedi megbízási szerződésben megjelölt e-mail címre küldéssel. Amennyiben az egyedi megbízási szerződésben rögzített e-mail cím megváltozik, kötelesek a Felek erről egymást haladéktalanul értesíteni. Ennek hiányában az egyedi megbízási szerződésben megjelölt e-mail címre küldés joghatályos közlésnek minősül. Felek az e-mailt a lenti 12.2. pont első bekezdésében definiált napon tekintik kézbesítettnek.

10.5. A jogviszony rendes felmondással történő megszüntetése esetén a felmondási idő 30 nap, figyelemmel azonban a fenti 5.1. pontban rögzített felmondási korlátozásra.

10.6. A rendes felmondás joga a jogviszony első három hónapjában kizárólag a harmadik hónap utolsó napjára gyakorolható mindkét fél által.

10.7. A Megbízó tudomásul veszi, hogy hűségkedvezmény igénybevétele esetén, amennyiben annak tartama alatt szünteti meg egyoldalúan a megbízási jogviszonyt rendes felmondás vagy jogszerűtlenül gyakorolt azonnali hatályú felmondás útján, úgy a Szolgáltató jogosult egy összegben kiszámlázni a Megbízó felé a Szolgáltató által a hűségidőre tekintettel biztosított kedvezmény teljes összegét/ellenértékét, valamint a hűségidőből még hátralévő időtartamra járó hűségidős megbízási díj felének megfelelő összeget, amely összeg megfizetésére a Megbízó köteles.

10.8. A felmondás annak közlésével hatályosul. Rendes felmondás esetén a Megbízó a felmondási idő teljes időtartamára köteles a megbízási díjat megfizetni, a Szolgáltató pedig köteles a megbízási szerződésben, illetve jelen ÁSZF-ben foglalt kötelezettségeinek mindvégig eleget tenni.

10.9. A Szerződő felek a közöttük fennálló jogviszonyt azonnali hatállyal a másik fél súlyos szerződésszegése esetén jogosultak megszüntetni. A Szolgáltató különösen az alábbi esetekben jogosult a jogviszonyt azonnali hatállyal megszüntetni:

 • amennyiben a Megbízó megbízási díjfizetési kötelezettségével 15 (tizenöt) munkanapot meghaladó fizetési késedelembe esik, és fizetési kötelezettségének a Szolgáltató és/vagy meghatalmazottja felszólításai ellenére sem tesz eleget,
 • amennyiben a Megbízó nem tesz eleget a jelen ÁSZF 6.3. pontjában vállalt kötelezettségének,
 • amennyiben a Megbízónak a 6.5. pontban ismertetett, Google Ads/YouTube/Facebook/Instagram fiókján végzett tevékenységei, beállítás módosításai lehetetlenné teszik, megakadályozzák vagy jelentősen megnehezítik, hogy a Szolgáltató – a célszerűségi és szakszerűségi szempontok figyelembe vételével – megfelelően eleget tudjon tenni szerződéses vállalásainak,
 • amennyiben a Szolgáltató tudomására jut, hogy a Megbízó valamely, a Google Inc./Facebook Üzemeltető felé fennálló kötelezettségét vétkesen megszegte,
 • amennyiben a Megbízó valamely, jelen ÁSZF-ben, illetve az egyedi megbízási szerződésben rögzített lényeges kötelezettségét súlyosan megszegi.

A Megbízó különösen az alábbi esetekben jogosult a jogviszonyt azonnali hatállyal megszüntetni:

 • amennyiben a Szolgáltató jelen ÁSZF-ben, valamely Megbízó felé tett ajánlatában, illetve a Szerződő felek között létrejövő egyedi megbízási szerződésben foglalt vállalásait nem teljesítve súlyos szerződésszegést követne el a szerződés valamely lényeges rendelkezése tekintetében és ezzel a Megbízónak kárt okoz,
 • amennyiben a Szolgáltató jelen ÁSZF-ben, valamely Megbízó felé tett ajánlatában, illetve a Szerződő felek között létrejövő egyedi megbízási szerződésben rögzítést nyert, rá irányadó határidőt a Megbízó külön, póthatáridőt biztosító felszólítása ellenére sem tartana be,
 • amennyiben kötelezettség vállalásával szemben a Szolgáltató nem biztosítana hozzáférést a Megbízó részére a Megbízó Google Ads/YouTube/Facebook/Instagram fiókjához, vagy megszüntetné azt;
 • amennyiben a Szolgáltató valamely, jelen ÁSZF-ben, illetve egyedi megbízási szerződésben rögzített lényeges kötelezettségét súlyosan megszegve a Megbízónak kárt okozna.

11. Titoktartási kötelezettség

11.1. A Szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a közöttük létrejött megbízási jogviszony keretében bármely tudomásukra jutott információt bizalmasan kezelnek, így különösen, de nem kizárólagosan: a másik fél működésére, ügyfeleire, üzletkörére, módszereire, áraira vagy más kereskedelmi politikára és díjakra vonatkozó információkat, adatokat, módszereket és iratokat. Ezen információk a közlő szerződő fél tulajdonát képezik. Ezen szerződéses kikötés megsértése bármelyik Szerződő fél által a jogviszony azonnali hatályú megszüntetésének lehetőségét vonja maga után, egyúttal a sérelmet szenvedő fél jogosult a szerződésszegéssel felmerült mind vagyoni, mind pedig nem vagyoni kárát a másik Szerződő féllel szemben érvényesíteni.

11.2. A Szerződő felek a jelen jogviszony teljesítése során tudomásukra jutott, a 11.1. pontban felsorolt információkat eltérő célokra nem jogosultak felhasználni, harmadik személy tudomására nem hozhatják, kivéve, ha azt Magyarország és/vagy az Európai Unió jogszabályai, vagy hatóságai kötelezően előírják (adatszolgáltatási kötelezettség). Az adatszolgáltatásra köteles fél ebben az esetben is köteles a másik Szerződő felet ennek tényéről haladéktalanul értesíteni, és a kért adatokat és információkat kizárólag a jogszabály, illetőleg a hatóság által előírt terjedelemben és tartalomban közölni.

11.3. A titoktartási kötelezettség a Szerződő feleket mind a jogviszony fennállta alatt, mind pedig azt követően terheli.

12.  Vegyes rendelkezések

12.1. A Szerződő felek megállapodnak, hogy ahol jelen ÁSZF kifejezetten másképpen nem rendelkezik, úgy írásbeli jognyilatkozatnak tekintik az elektronikus levélben megtett nyilatkozatokat is.

12.2. A Szerződő felek megállapodnak, hogy az értesítés elektronikus levél útján történő küldése esetén az elektronikus levél annak megküldését követő munkanapon minősül kézbesítettnek.

A Szerződő felek továbbá megállapodnak, hogy az értesítés postai úton történő küldése esetén a küldeményt ajánlott küldeményként kell feladni és az – tértivevény különszolgáltatás mellőzése esetén - a postára adás időpontjától számított 3. (harmadik) munkanapon minősül kézbesítettnek.  A tértivevényes különszolgáltatással küldött értesítés a postai levél átvételének napján kézbesített. Átvétel hiányában, amennyiben a postai levél "nem kereste", "címzett ismeretlen", "átvétel megtagadva", vagy egyéb, a kézbesítés sikertelenségét tanúsító jelzéssel érkezik vissza a feladóhoz, úgy a postai levél azon a napon minősül kézbesítettnek, amely napon az visszaérkezik a feladóhoz (kézbesítési vélelem).

12.3. A Szerződő felek kikötik, hogy a jognyilatkozatok annak kézbesítésével, illetve a kézbesítési vélelem beálltával tekintendők közöltnek. A közlés időpontjához kötődő határidők a közlést követő napon indulnak.

12.4. A Szerződő felek megállapodnak, hogy külön értesítési (levelezési) cím hiányában egymás székhelyére kötelesek küldeni értesítéseiket.

12.5. A Szerződő felek megállapodnak, hogy amennyiben valamelyikük levelezési (értesítési) címe/székhelye/elektronikus levélcíme megváltozna, úgy azt kötelesek haladéktalanul, de legkésőbb 3 (három) munkanapon belül bejelenteni a másik Szerződő félnek. Ennek elmaradása esetén az értesítések ismert címre történő küldése joghatályos közlésnek minősül.

12.6. A Szerződő felek közötti egyedi megbízási szerződés módosítása – kivéve azon rendelkezéseit tekintve, amelyek a Szolgáltató ÁSZF-e útján válnak a szerződés részeivé, illetve amelyeket jelen ÁSZF kifejezetten kivesz ezen kitétel alól – kizárólag írásban lehetséges.

12.7. A Szerződő felek megállapodnak, hogy vitás kérdéseiket minden esetben tárgyalások és egyeztetések útján kísérlik meg rendezni. Ennek sikertelensége esetén a Szerződő felek jogvitáját az arra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező rendes bíróság bírálja el.

12.8. A Szerződő felek rögzítik, hogy jelen ÁSZF önálló műnek és alkotásnak minősül, és mint ilyen, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény oltalma alá esik, létrejöttének időpontjától kezdődően.

A Szerződő felek kikötik továbbá, hogy a Szolgáltató honlapján elérhető információk és egyéb anyagok szintén szerzői jogi védelem alatt állnak, az ezekkel kapcsolatos személyhez fűződő és vagyoni jogok a Szolgáltatót illetik.

A jogsértővel szemben a Szolgáltató – jelen ÁSZF, illetve a Szolgáltató honlapján közzétett információk bármilyen terjedelmű másolása, illetve részeinek átvétele esetén 500.000,-Ft. összegű kártérítést érvényesít. Ezen rendelkezés nem zárja el a Szolgáltatót az ezen összegen felül felmerülő esetleges további kárai érvényesítése elől.

12.9. A Megbízó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató honlapján megjelenő logók és esetleges védjegyek a Szolgáltató tulajdonát képezik. Ezeket a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül harmadik személyek nem tehetik közzé, semmilyen módon nem használhatják fel és nem másolhatják.

12.10. A Szolgáltató fontosnak tartja Megbízói, illetve azok képviselői személyes adatainak védelmét. A Szolgáltató ezen személyes adatokat bizalmasan, célhoz és időhöz kötötten, kizárólag a szükséges mértékben kezeli, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően. A Szolgáltató adatkezelése Megbízói, illetve azok képviselői hozzájárulásán nyugszik.

A Megbízók, illetve képviselőik hozzájárulásukat a Szolgáltatóval megkötendő egyedi megbízási szerződés aláírásával kifejezetten megadják.

12.11. A Megbízó hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szolgáltató honlapján őt neve illetve logója feltüntetésével referenciaként nevezze meg.

12.12. Jelen ÁSZF-ben, illetve a Szerződő felek között létrejövő egyedi megbízási szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény, továbbá valamennyi vonatkozó hatályos jogszabály rendelkezései irányadók és alkalmazandók.

 

Budapest, 2018. szeptember 17.